19 janeiro, 2016

Kiki Smith

Kiki Smith, Constellation, 1996

Nenhum comentário: